Otoplasty

Otoplasty – correction of Bat ear

Before

Otoplasty

After d7

Otoplasty

Before

Otoplasty

After d7

Otoplasty

Before

Otoplasty

After d7

Otoplasty

Before

 Otoplasty

After d7

Otoplasty